ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก
นครวัด - นครธม - บันทายสรี - โฮจิมินห์ - หมีถ่อ - วุงเตา - พนมเปญ
 
 
   
 

CODE:ID-CTL6DSRSGN03
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )
     

นครวัด – นครธม – บันทายสรี – โฮจิมินห์ – หมีถ่อ – วุงเตา – พนมเปญ
                         6 วัน 5 คืน เดินทางโดยรถปรับอากาศ

 

วันแรก        กรุงทพฯ – ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ - โตนเลสาบ
เช้า         ออกเดินทางจากจุดนัดพบโดยรถโค้ชปรับอากาศ/รถตู้  มุ่งสู่ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา

              ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศ   จ.สระแก้ว   ถึงตลาดโรงเกลือ     เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯรอ

              ต้อนรับ นำท่านข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

              ทั้ง 2 ประเทศเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินต่อสู่เมืองเสียมเรียบ ตามทางหลวงหมายเลย 6

              ระยะทาง 152 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยางสลับกับลูกรังในบางช่วง

              ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทุ่งนาและชมหมู่บ้านชาวนาเขมรตลอด

               สองข้างทาง 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่านชมโรงเรียนสอนแกะสลัก ศิลปะท้องถิ่นของชาวกัมพูชา  จากนั้นสักการะศาล

              เจ้าเจก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง, ชมที่เก็บกระดูกชาวกัมพูชาสมัยสงคราม

              กลางเมือง   เดินทางสู่โตนเลสาป ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

              นั่งเรือเล็กชมความเป็นอยู่ของชาวหมู่บ้านประมงเขมรที่สร้างบ้านอยู่ในน้ำ พร้อมชม

              อาทิตย์อัสดงที่แสนสวยงาม  
ค่ำ          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง       ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม -
           ปราสาทนครวัด

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  นำคณะเดินทางสู่ปราสาทบัน -

               ทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินสร้างด้วยหินทรายสีชมพู  ชมภาพ

               แกะสลักภาพนูนต่ำที่แกะสลักได้อย่างละเอียดงดงาม      ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มี

               ลวดลายที่สวยงามมาก      จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ     ในภาษาเขมร

               เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี   ซึ่งท่านจะได้ชมความงามในการแกะสลัก

               หินในรูปต่าง ๆ จากนั้นเดินทาง สู่ปราสาทตาพรหมที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

               เพื่ออุทิศกุศลให้แด่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคดดู

               ลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต     
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย        เดินทางสู่ เมืองพระนครธมผ่านเข้าประตูเมืองด้านทิศใต้ ที่มีซุ้มประตูแกะสลักเป็น

               รูปพระโพธิสัตว์  4 หน้า   นำท่านเข้าชมปราสาทบายน  สัมผัส “รอยยิ้มแห่งบายน”

               เป็นศูนย์กลางของ นครธมหรืออังก์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม

               คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังแกะเป็นเทวพักตร์

               4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความสุข ความทุกข์ของประชาชน

               ชมปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ, ลานช้าง, ลานพระเจ้าขี้เรื้อน   เดินทางสู่

               มหาปราสาทนครวัด         หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ที่ยิ่งใหญ่

               อลังการงดงามตระการตา     ท่านจะได้ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคต

               ทั้ง  4 ด้าน   ชมภาพแกะสลักนางอัปสราที่สวยงาม    นำท่านชมพระอาทิตย์อัสดงที่

               แสนสวยงามที่พนมบาแค็ง เลือกซื้อของฝากที่ตลาดเก่าซาจ๊ะ อาทิ เครื่องเงิน, ผ้าพื้น

               เมือง, งานแกะสลักหิน ฯลฯ
ค่ำ           บริการอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร ชมการแสดงชุดระบำอัปสรา ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม

วันที่สาม    พนมเปญ – อุโมงค์กูจี - โฮจิมินท์ซิตี้
05.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ   ระหว่างผ่านสะพานนาคราช  เป็นสะพานหินที่สร้าง

               ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  มีอายุกว่า 1,000 ปี  ปัจจุบันยังคงใช้การได้ตามปกติ
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน    ยินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนาม   มุ่งหน้าสู่อุโมงค์กูจี

               ในอดีตชาวเวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมีชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ

               80,000 คน  สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย  หลบภัย  และยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารใน

               สมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธ -

               มิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร  มีขนาดพอดีตัว  ภายในบริเวณ

               อุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหาร

               พร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกง     นอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่

               แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย   หลังขึ้นจากอุโมงค์   นำท่านสู่อดีตราชธานีของสาธารณรัฐ

               สังคมนิยมเวียดนาม “โฮจิมินท์ ซิตี้” เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศลปรากฎให้

               เห็นอยู่มากมายด้วยสถาปัตยกรรม   อาคาร  บ้านเรือน   ชมโบสถ์นอร์ทเทรอแดม   ที่

               ตกแต่งด้วยสไตล์โคโลเนียล ยังคงตระหว่างอวดความงดงามแก่สายตาผู้มาเยือนมาจน

               ถึงปัจจุบัน      ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์ลุงโฮ ผู้นำในการสร้างชาติ    และกอบกู้

               เอกราชจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส          รวมทั้งบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำไซง่อน

               การตกแต่งประดับประดาไฟในช่วงอาทิตย์ลับฟ้า,   ผู้คนในชุดอ๋าวใหญ่แปลกตา กับ

               อากาศเย็นสบาย ๆ คงจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ได้อย่างไม่ยากเย็น
เย็น        รับประทานอาหารเย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่        โฮจิมินห์ – หมีถ่อ – วุงเตา
เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ชมเจดีย์เทียนมู่ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดเป็น

              ไต๋   มุ่งหน้าสู่หมีถ่อ  ชมบรรยากาศสภาพภูมิประเทศ สัมผัสวิถีการดำรงชีวิตของชาว

              ชนบทเวียดนามตลอดสองข้างทาง ถึงเมืองหมีถ่อเมืองเล็กๆ  ในที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม

              ปากแม่น้ำโขง  นำท่านลงเรือล่องเรือในแม่น้ำโขงสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

              สู่เกาะเล็ก ๆ ในแม่น้ำโขง  ชมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำลูกกวาดจากมะพร้าว เลือก

              ซื้อของฝากของที่ระลึกที่ใช้วัตถุดิบจากมะพร้าว           ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านใน

              บรรยากาศร่มรื่นในสวนผลไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะตามสวนผลไม้ ลงเรือ

              เล็กล่องเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามชายคลอง
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมืองวุงเตา เป็นเมืองท่าตากอากาศทางใต้ของประเทศเวียดนาม ห่าง

               จากเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ  120 กม.  พักผ่อนที่หาด  Back  Front    และ  หาด  Dau

               Beaches  เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของวุงเตา ชม The Villa Branch ซึ่งสร้างในปี 1898

              ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เรือสมุทร ตั้งอยู่บนภูเขารายล้อมด้วยแมกไม้นานาชนิด ชมวัดโครง

              กระวานเป็นวัดที่มีกระดูกของปลาวาฬ  ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวประมง ก่อนกลับแวะ

              ถ่ายรูปพระเยซูขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านบนยอดเขา ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองวุงเตา   
เย็น       รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักเมือง วุงเตา พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า       วุงเตา – โฮจิมินห์ – พนมเปญ
เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ โดยใช้เส้นทางผ่าน

             โฮจิมินห์ เข้าด่าน Mocbai สู่ประเทศกัมพูชา ที่ด่าน Ba Wat

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน
             นำท่านชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่ตูแสลง  ย้อนรอยประวัติ

            ศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร สมัยเขมร

            แดงครองความยิ่งใหญ่ที่กล่าวขานไปทั่วโลก  จากนั้นเดินทางสู่วัดพนม  วัดที่เป็นที่มา

            ของชื่อกรุงพนมเปญ  และชมอนุสาวรีย์อิสรภาพที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้ง

             ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส    ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมในยุคโคโรเนียล  ที่ยังคง

            หลงเหลือความงดงามให้เห็นมากมายในกรุงพนมเปญ   อาทิเช่น  หอสมุดแห่งชาติ,

            ตลาดซาทะไม  เดินทางสู่ พระราชวังหลวง“วังเขมรินทร์”ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ

            ของชาวพนมเปญ สักการะเจดีย์เงิน  ชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง

            ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
เย็น      รับประทานอาหารเย็น  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก    พนมเปญ – พระตะบอง – กรุงเทพฯ
เช้า  
    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เดินทางสู่เมืองพระตะบอง ผ่านเมืองกัมปงชนัง เป็น

             เมืองที่มีชื่อในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน     แวะซื้อของที่ระลึกที่สลักจาก

             หินสี ที่โพธิ์สัตว์เป็นแหล่งหินสีที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลัก

             จากไม้กฤษณา ที่มีความงดงาม

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองพระตะบอง         นำท่านชมศาลากลางจังหวัดที่มี

             เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังเป็น ต้นแบบที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

              สมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา  นำมาสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อครั้ง

              อพยพครอบครัว ไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากสยามประเทศเสียดิน

             แดนพระตะบอง เสียมราชให้กับฝรั่งเศส   และชมศิลปะที่ สะท้อนวิถีชีวิตอันงดงาม

             ของช่างท้องถิ่นเมืองพระตะบอง เดินทางสู่ด่านปอยเปต
บ่าย       ถึงด่านไทย – กัมพูชา ข้ามด่าน สู่ตลาดโรงเกลือเลือกซื้อสินค้าราคาถูกและของฝาก

             นานาชนิดสมควรแก่เวลา พร้อมกันที่จุด  นัดหมายเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


                        ************************************************

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น
• ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
• ค่าที่พักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
• ค่าประกันภัย (วงเงินประกัน 1,000,000 บาท)

• ค่าวีซ่ากัมพูชา  20 USD * 2 ครั้ง
อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าวีซ่าเวียดนาม (2,500 บาท กรณีไม่ใช่คนไทย)

• ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า Over Arrival กรณียื่นพาสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนด

   เพิ่มเล่มละ 500 บาท
เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทก่อนเดินทาง 7 วัน)
• หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
• รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
• บัตรประชาชน  (จำเป็นต้องนำติดตัวไป)
• รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว  กล้องถ่ายรูป 


หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 


 
ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ:  ติดต่อเจ้าหน้าที่


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB